Polityka prywatności

1.Wstęp

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://maranielizbar1918.com jest L.L.C. ELIZBAR 1918, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą L.L.C. ELIZBAR 1918, NIP:404562068, adres siedziby Telavi Municipality, Kisishkevi village, 17th Street N19 zwany dalej “Administratorem”.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej “RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Wchodząc na naszą stronę internetową, Użytkownik może przekazać nam takie dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon i adres IP, z którego połączył się z Internetem.

2. Akty prawne

Niniejsza Polityka Prywatności opiera się na RODO.

3. Aktualizacja

Nasza Polityka Prywatności może wymagać okresowych aktualizacji, w tym w ramach zmieniających się regulacji prawnych dotyczących ochrony danych. Zmieniona wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej Administratora pod następującym adresem: https://maranielizbar1918.com/privacypolicy/

4. Nasz Adres URL – https://maranielizbar1918.com

5. Definicje

Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych). W szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, imię lub adres, adres e-mail, numer telefonu itp.

Administrator

L.L.C. ELIZBAR 1918, który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Terminy “my” i “nasz” będą używane w odniesieniu do Administratora.
Podmiot danych

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna – osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka konkretnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Terminy ” Państwo ” i ” Państwa ” będą używane w odniesieniu do Podmiotu Danych.

Wyrażenie zgody

Wyrażenie zgody oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, pozwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Pliki cookie

Plik cookie to plik tekstowy, który odwiedzana witryna przechowuje na dysku twardym lub w pamięci przeglądarki komputera używanego do uzyskiwania dostępu do Internetu. Plik cookie umożliwia komputerowi Użytkownika przechowywanie różnych danych technicznych pozwalających na ogólną kontrolę publicznego dostępu do witryny (liczba odwiedzin, czas trwania wizyty, połączenie z innymi witrynami itp.) lub dostosowanie wyświetlanych stron do kolejnych interakcji z tą samą witryną (konto Użytkownika, najczęściej odwiedzane strony itp.).

Ocena wpływu na prywatność (Privacy Impact Assessment – PIA)

Ocena wpływu na prywatność (PIA) to szczegółowe badanie mające na celu ustalenie ryzyka, jakie przetwarzanie danych osobowych może mieć dla prywatności osoby, której te dane dotyczą, w przypadku wystąpienia incydentu.

6. Gromadzone przez nas dane osobowe

Gdy Użytkownik kontaktuje się z nami, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej lub wysyłając list, e-mail lub wiadomość w mediach społecznościowych, lub gdy dokonuje rezerwacji online za pośrednictwem naszej strony internetowej, systemu rezerwacji online, naszych mediów społecznościowych, naszego call center lub bezpośrednio w hotelu, są gromadzone, przechowywane i przetwarzane następujące dane osobowe, które Użytkownik podaje dobrowolnie:

• imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu
• daty pobytu;

w celach:
• umożliwienia rezerwacji pokoju w wybranym hotelu;
• sprawdzania dostępności hotelu i zarządzania rezerwacjami;
• wysłanie potwierdzenia rezerwacji;
• wysyłania wiadomości e-mail przed przyjazdem do hotelu;
• dostarczania Użytkownikowi informacji o naszych produktach i usługach, o które Użytkownik prosi;
• ułatwiania rezerwacji, płatności i innych procesów administracyjnych związanych z pobytem lub podróżą;
• umożliwienia Użytkownikowi dokonywania rezerwacji;
• nawiązania kontaktu z nami w celu dokonania rezerwacji.

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz utrzymania kontaktu.

Dane osobowe są przetwarzane w okresie obowiązywania umowy lub podczas kontaktu z naszą firmą.

Będziemy również gromadzić, przechowywać i przetwarzać następujące dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika:

• imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu,

daty pobytu; w celu:

• otrzymania wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych;
• subskrybowania przez Użytkownika otrzymywania od nas usług (np. newslettera, bloga lub poprzez śledzenie nas w mediach społecznościowych).

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłaniu informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wyraźna zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia faktycznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Dane osobowe gromadzone automatycznie

Gdy Użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, możemy również gromadzić pewne dane za pomocą plików “cookie” i innych zautomatyzowanych środków. Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera.

Nasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, tj. zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookie są obowiązkowe, aby niektóre funkcje działały poprawnie. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Włączenie niezbędnych sesyjnych plików cookie jest konieczne do korzystania ze strony internetowej. Niewłączenie niezbędnych plików cookie uniemożliwi korzystanie ze strony internetowej.

Używamy plików cookie do gromadzenia danych o osobach odwiedzających naszą witrynę internetową, aby umożliwić nam ulepszanie naszej witryny i świadczenie lepszych i bardziej spersonalizowanych usług. Włączenie takich plików cookie jest dobrowolne (tj. ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę). Jednak ich niezainstalowanie znacznie ograniczy funkcjonalność strony internetowej. Okres przechowywania takich plików cookie wynosi 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody.

Dane, gromadzone przez nas za pomocą takich środków, mogą obejmować następujące elementy:

• data i godzina;
• źródłowy adres IP;
• nazwa domeny;
• rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego;
• adres URL strony odsyłającej;
• żądany obiekt;
• status zakończenia żądania;
• położenie geograficzne.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi, Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Inne działania, w ramach których dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane

Rodzaj, podstawa prawna, okres przechowywania i konieczność podania danych osobowych zależą od celu ich przetwarzania.

PrzeznaczeniePodstawa prawnaOkres przechowywania danychKonieczność podania danych osobowych
Postępowanie z prawami podmiotów danychPrzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Okres niezbędny Administratorowi do wykonania praw osób, których dane dotyczą.Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia i realizacji praw przysługujących podmiotom danych.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniamiPrawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.Administrator otrzymał dane osobowe przy zawieraniu umowy z osobą, której dane dotyczą.

9. Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Administratora, w tym realizacji zawartych umów, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy firma informatyczna). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie ma charakteru każdorazowego –Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego osiągnięcia.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

• dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym strony internetowej i usług świadczonych za jej pośrednictwem (np. firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, a także prowadzący działania marketingowe
i świadczący pomoc techniczną na rzecz Administratora).

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką Prywatności.

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika są zabezpieczone przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz odpowiednich zabezpieczeń prawnych.

10. Wykonywanie praw

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do bycia zapomnianym;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem: book@maranielizbar1918.com. Administrator wskazuje, że wykonywanie niektórych praw może być w konkretnym przypadku ograniczone ze względów prawnych lub z uwagi na prawnie uzasadnione interesy Administratora.

11. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, jak również zapewnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.